به نظر شما بهسازی کدام یک از معابر اصلی شهرمان تاثیر بیشتری در بهبود عبور و مرور شهروندان داشته است؟
1.بخش پایانی خیابان امام خمینی(ره) 254
2.خیابان فلسطین و خیابان بهزیستی 174
3.بلوار امام حسین (ع) 137
4.بلوار شهید ستوده 10
5.بلوار شهیدان شکرپور 34